Naturregistrering

Jeg foretager alle former for naturregistreringer, herunder naturkortlægning, forundersøgelser, overvågning af arter og naturtyper, registrering af beskyttede naturtyper (§3), NOVANA, vegetationsanalyser, basismonitering og effektmåling. Alle nedenstående opgaver udføres med feltregistreringer, GIS og indtastning i Danmarks Miljøportal eller andre databaser.

Kortlægning af naturtyper og levesteder

Jeg har et indgående kendskab til danske habitatnaturtyper, bilag II- og IV-arter, samt naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det har jeg bl.a. fået igennem 12 års ansættelse i stat og amter, hvor kortlægning og afgrænsning af naturtyper og levesteder var blandt mine kerneopgaver.  Jeg har derfor stor ekspertise i at afgrænse naturtyper i felten, lave dokumentationscirkler, indtaste data i GIS og Miljøportalen.

Overvågning af naturtyper og arter

Jeg har stor erfaring med overvågning af naturtyper og arter, særligt dem som er omfattet af EU’s naturdirektiver. I otte år har jeg som ansat i Miljøministeriet haft det nationale overvågningsprogram NOVANA som min kerneopgave. Jeg var bl.a. med til at udarbejde mange af de tekniske anvisninger, som bruges i forbindelse med overvågning af naturtyper og arter i NOVANA. Derfor er mit kendskab til metoder, habitatnaturtyper og arter i NOVANA stort. Derudover har jeg overvåget rød- og gullistede arter, som også kræver særligt kendskab til arter og metoder.

Registrering af beskyttede naturtyper (§3)

Jeg har mange års erfaring med registrering af naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og har undervist amtsbiologer i det. Derudover har jeg lavet sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser og har derfor også blik for eventuelle overtrædelser eller forvaltningsbehov. Jeg kan foretage både basisregistrering, luftfototolkning og udvidet registrering efter den tekniske anvisning.

Forundesøgelser

Det er ofte nødvendigt at lave en teknisk-biologisk forundersøgelse ved gennemførsel af et projekt, hvor konsekvenserne af projektet på naturgrundlaget undersøges. Jeg har stor erfaring med at foretage forundersøgelser, borgerinddragelse og udarbejdelse af skitseprojekter eller scenarier.

Basismonitering

En basismonitering af et område kan bruges enten som en baseline inden et projekt igangsættes eller til screening af naturindholdet. Da jeg var ansat i Den Danske Naturfond lavede jeg f.eks. basismonitering af nyerhvervede områder som grundlag for udarbejdelse af naturplaner. Jeg har også lavet basismonitering for at dokumentere naturindholdet i områder før der blev foretaget forvaltningsændringer.

Effektmåling

Vi kan bedre passe på vores natur, hvis vi ved hvad der påvirker den og i hvilken retning. Derfor er det vigtigt at måle effekten af forvaltningsmæssige tiltag og naturgivne forhold. Jeg har et stort kendskab til de forskellige metoder, som kan bruges til dokumentering af effekten af sådanne forvaltningstiltag.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen