Konsekvensvurderinger

Konsekvensvurderinger af projekters påvirkning på internationale naturbeskyttelsesområder og arter

Hvis et projekt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) væsentligt skal der ifølge habitatbekendtgørelsen foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger (VVM-redegørelse). Der kan der ikke gives tilladelse til et projekt hvis det beskadiger eller ødelægger levesteder eller arter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Jeg foretager konsekvensvurderinger til brug i VVM-redegørelser, tekniske forundersøgelser mv. ud fra mit indgående kendskab til EU-lovgivning, bilag IV-arter, danske Natura 2000-områder, og hvad der kan påvirke de arter eller naturtyper, de er udpeget på baggrund af.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen